Artikel 1 – DE OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden (“AVW”) zijn van toepassing tussen Ledûb Volleybal Festival, dan wel een aan haar gelieerde onderneming enerzijds (de “Organisator”) en een persoon die een toegangsbewijs (het “Toegangsbewijs”) voor een evenement van Organisator (het “Evenement”) heeft gekocht (de “Koper”) en iedere persoon die het Evenement bezoekt (de “Bezoeker”).

Door koop van een Toegangsbewijs alsmede door het bezoeken van een Evenement van Organisator met een Toegangsbewijs, ontstaat een overeenkomst tussen houder van het Toegangsbewijs dan wel Bezoeker enerzijds en Organisator anderzijds, waarop deze AVW van toepassing zijn.

Artikel 2 – HET TOEGANGSBEWIJS

Het Toegangsbewijs wordt door Organisator aangeboden middels haar website dan wel middels derde partijen, waaraan Organisator toestemming heeft gegeven deze Toegangsbewijzen te verkopen tegen een gelijke prijs als waarvoor Organisator deze aanbiedt. Welke partijen dit zijn wordt door Organisator bekend gemaakt op haar website en op de website van het Evenement.

Een Toegangsbewijs kan enkel worden gekocht door consumenten met een minimumleeftijd van 16 jaar. Organisator behoudt zich het recht voor om het maximum aantal te bestellen toegangsbewijzen van tijd tot tijd te wijzigen.

Eenmaal gekochte Toegangsbewijzen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden geretourneerd aan Organisator.

Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om wat voor een reden dan ook te weigeren.

Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Organisator verstrekt document of een door of vanwege Organisator verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

Het Toegangsbewijs wordt éénmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon of één team. Het Toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Koper / Bezoeker verstrekt.

Het Toegangsbewijs geeft de Bezoeker recht op bijwonen van het Evenement. Het Toegangsbewijs dat als eerste wordt getoond bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat deze Bezoeker ook de rechthebbende daarop is (de Bezoeker is). Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.

Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij Organisator garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de Bezoeker. Organisator kan bij de toegangscontrole een Bezoeker de toegang weigeren, indien Organisator het vermoeden dan wel de wetenschap heeft dat sprake is van een ongeldig (verkregen) Toegangsbewijs.

Artikel 3 – VERBOD DOORVERKOOP TOEGANGSBEWIJS

De Koper van een Toegangsbewijs koopt en houdt deze in principe voor zichzelf en mag deze enkel doorverkopen aan derden tegen dezelfde prijs als waarvoor de Organisator deze te koop heeft aangeboden en er dus geen sprake is van commerciële doorverkoop. Koper van een Toegangsbewijs is derhalve niet gerechtigd deze in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden, te verkopen of te verstrekken aan derden. Bij overtreding hiervan is Organisator gerechtigd de toegang tot het Evenement van alle door Koper gekochte Toegangsbewijzen te weigeren. Tevens is Organisator gerechtigd de Koper een direct opeisbare boete op te leggen van EUR 5000,- per overtreding en EUR 1000,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de Organisator om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Een recht op restitutie in geval van overmacht als genoemd in artikel 7 van de AVW ontstaat niet in geval:

Er sprake is van overtreding van artikel 3 lid 1 van de AVW en de Koper derhalve de Toegangsbewijzen met commerciële doeleinden heeft gekocht en deze heeft (getracht) doorverkocht tegen een hogere prijs dan waarvoor Organisator deze te koop aanbiedt;

De Toegangsbewijzen bij een niet door Organisator aangewezen derde zijn verkregen;

De Koper is jegens Organisator gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het Evenement en ieder onderdeel daarvan.

De Koper die zijn Toegangsbewijs niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om deze AVW aan de volgende houder van het Toegangsbewijs op te leggen.

Bij overtreding door de Koper dan wel een Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze AVW, is de Organisator gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te maken en/of Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Koper / Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het Toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte Toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

Artikel 4 – TOEGANG TOT HET EVENEMENT

Door het bezoeken van het Evenement gaat iedere Bezoeker expliciet akkoord met deze AVW.

Onder plaats waar het Evenement wordt gehouden, wordt in deze AVW verstaan de feitelijke plaats van het Evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waar het Evenement plaatsvindt.

De Bezoeker is verplicht mee te werken aan fouillering bij bezoek van het Evenement. De Bezoeker die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd of kan onmiddellijk verwijderd worden, zonder recht op restitutie van het bedrag van het Toegangsbewijs.

Het is verboden professionele foto-, film-, geluids- en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het Evenement.

Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, verboden middelen en/of alcoholhoudende dranken, etenswaren, drugs (onder meer welke op lijst I en II van de Opiumwet staan), lachgas(patronen), blik, etc., mee te brengen naar de plaats waar het Evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd en Organisator heeft het recht om de in beslag genomen goederen te vernietigen. De Bezoeker die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het bedrag van het Toegangsbewijs, of kan van het Evenement worden verwijderd en/of overgedragen worden aan de politie.

Artikel 5 – HET EVENEMENT

Registratie van het Evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids- en/of beeldopnamen, is – zonder toestemming van de Organisator – verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

Indien de Bezoeker na het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Organisator, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en ander bevoegden.

Indien op het Evenement consumptiemunten dan wel betaalkaarten met een bepaald tegoed kunnen worden gekocht, zijn deze alleen geldig gedurende het betreffende Evenement. De Organisator is na afloop van het Evenement nimmer verplicht om tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten dan wel het tegoed op de betaalkaart over te gaan. Bij verlies of diefstal van de betaalkaart is een refund van het overgebleven tegoed niet mogelijk. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van een betaalkaart.

Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator op en/of rondom het Evenement handelswaren te koop aan te bieden c.q. te verkopen.

Het is de Bezoeker en eenieder verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator op en/of rondom het Evenement flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

De Bezoeker is verplicht zich te houden aan de regels die gelden voor de openbare orde (bijv. niet wildplassen, geen openbaar dronkenschap, geen agressief gedrag e.d.) alsmede de Huisregels die als

In situaties waar deze AVW en/of de Huisregels niet in voorzien, beslist Organisator over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van Organisator hieromtrent is bindend.

Artikel 6 – RECHTEN VAN DE ORGANISATOR

Bij overtreding door de Koper / Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze AVW, is Organisator gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te maken of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Koper / Bezoeker recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het Toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Organisator, al dan niet via een (voor)verkoopadres heeft voldaan.

Organisator behoudt zich het recht voor de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de plaats waar het Evenement plaatsvindt, te verwijderen indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.

Organisator organiseert voor Evenementen specifieke programma’s, die op de website staan beschreven. Organisator zal redelijke inspanningen leveren om het programma van het Evenement volgens plan en zoals aangekondigd uit te voeren. Organisator kan echter niet volledig garanderen dat de uitvoering van het programma van het Evenement is zoals beschreven, bijvoorbeeld met betrekking tot de duur of kwaliteit van de uitvoering. Een aankondiging voor een line-up van artiesten, locatie e.d. is derhalve vrijblijvend en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Organisator is te allen tijde gerechtigd wijzigingen door te voeren, welke aan Koper / Bezoeker nimmer een recht tot schadevergoeding geven. De op het Toegangsbewijs genoemde aanvangstijd is onder voorbehoud.

De artiest en Organisator zijn gerechtigd om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Organisator behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 7 – OVERMACHT EN DE GEVOLGEN VAN OVERMACHT

Indien een Evenement niet kan plaatsvinden op de geplande datum en locatie als gevolg van omstandigheden die buiten de macht van de Organisator liggen waardoor er sprake is van overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden, in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzeggingen van de artiest(en), (pan)epidemieën dan wel de gevolgen van een (pan/)epidemie, landelijke dan wel lokale aanwijzingen van de overheid dan wel gemeentelijke instanties / besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, het niet verstrekken van vergunningen door bevoegde instanties, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, terreurdreiging,  etc., heeft Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum, een andere locatie dan wel het Evenement in zijn geheel te annuleren.

De Organisator is gerechtigd om een Evenement te verplaatsen indien dit Evenement niet kan doorgaan op grond van overmacht, zoals genoemd in artikel 7.1. De Organisator is gerechtigd te beslissen dat aangeschafte Toegangsbewijzen voor het Evenement blijven gelden voor het verplaatste Evenement, mits die verplaatsing geschiedt binnen een termijn van 13 maanden na het oorspronkelijke Evenement.

Als de houder van het Toegangsbewijs verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, dan zal de houder van het Toegangsbewijs dit binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de Organisator. De houder van het Toegangsbewijs heeft dan recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke Toegangsbewijsprijs, inclusief boekings- of servicekosten. De waarde van deze tegoedbon kan gedurende minimaal 12 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een Toegangsbewijs voor een ander evenement van de Organisator. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.

Als de houder van het Toegangsbewijs geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het Toegangsbewijs dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de Organisator. De houder van het Toegangsbewijs heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke Toegangsbewijsprijs in geld.

Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 3 maanden na

de nieuwe datum van het verplaatste evenement. De Organisator kan te allen tijde ten gunste van de houder van een Toegangsbewijs afwijken van het bovenstaande.

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal de Organisator hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven, onder meer door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de Website. Uitsluitend in geval van volledige annulering kan de Bezoeker een verzoek tot restitutie van het entreegeld indienen bij diegene waar de Bezoeker het Toegangsbewijs heeft gekocht. Servicekosten en eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, zijn uitgesloten van restitutie. Restitutie van entreegeld geldt enkel indien het Toegangsbewijs door Bezoeker is aangeschaft bij de erkende (voor)verkoopadressen van Organisator, en niet indien het Toegangsbewijs is aangeschaft bij een ander verkoop platform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOR

Organisator is aansprakelijk voor directe schade die de Bezoeker lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Organisator toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Organisator is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed en niet in deze AVW is uitgesloten dan wel beperkt. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a)     Gevolgschade;

b)     Immateriële schade;

c)      Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Organisator.

Claims jegens Organisator dienen binnen zeven (7) dagen nadat de Bezoeker de schade heeft geleden schriftelijk bij Organisator te zijn ingediend (daarbij gevoegd het originele toegangsbewijs en het originele betalingsbewijs) en worden dan zo spoedig mogelijk behandeld.

Het betreden van de plaats waar het Evenement plaatsvindt en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door de Bezoeker voor eigen rekening en risico, in die zin dat Organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

Organisator zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdsschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de Bezoeker en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De Bezoeker is gehouden om regelmatig te controleren op de website van Organisator of de aanvangstijd ongewijzigd is.

Organisator is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. Organisator is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van het Evenement.

Organisator is ook niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor diefstal en/of verlies van eigendommen van Bezoeker.

Artikel 9 – ALGEMEEN

Persoonsgegevens: Organisator verwerkt persoonsgegevens van de Bezoeker in het kader van de overeenkomst en in overeenstemming met de AVG. Organisator is verantwoordelijke in het kader van de AVG. Wat organisator met de persoonsgegevens doet is te lezen in het Privacy Statement te lezen op de website van Organisator.

Organisator behoudt zich het recht voor de AVW van tijd tot tijd aan te passen.

Indien er één of meerdere bepalingen in deze AVW op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze AVW bepaalde volledig van toepassing.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze AVW, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze AVW.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze AVW geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze AVW.

Indien Organisator niet steeds strikte naleving van deze AVW verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Organisator in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze AVW te verlangen.

Toepasselijk recht en geschillen: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Organisator partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.